TYT Felsefe Tüm Kelimeler 2023


Philiasophia: Bilgelik Sevgisi

Ontoloji: Varlık Felsefesi

Epistemoloji: Bilgi Felsefesi

Aksiyoloji: Değer Felsefesi

Kümülatif: Yığılmalı bilgi, Birikimli bilgi.

Refleksif: Sorgulananı tekrar sorgular.

Kritisizm: Eleştiricilik

Pozitivizm: Olguculuk

Normatif: Kural koyucu 

Uygunluk: Düşünce ile nesne arasındaki uyum.

Tümevarımsal: Bütüncül

Temellendirme: Düşünceleri mantık ilkeleriyle açıklamak.

Apaçıklık: Bilginin kuşkuya yer vermemesi.

Septisizm: Kuşkuculuk

Rölativizm: Görecelilik (Kişiden kişiye göre değişir)

Suje (Özne): Yeni şeylere öğrenmeye ve kendini geliştirmeye meraklı kişiler.

Obje (Nesne): Doğada var olan somut nesne.

Nihilizm: Varlığın olmadığını savunan görüş.

Agnostisizm: Varlığın bilinmeyeceğini savunan görüş.

Rasyonalizm: Akılcılık

Empirizm: Deneycilik

Analitik Felsefe: Mantıksal yeni pozitivizm

Entüisyonizm: Sezgicilik

Pragmatizm: Faydacılık

Fenomonoloji: Görüngü - Öz bilim

Maiotik: Soru sorarak bilgiyi açığa çıkarma yöntemi

İzlenim: Duyumlar

Sensüalizm: Duyumculuk

Realizm: Gerçekçi

Monizm: Tekçi ( Her şey havadan oluşmuştur.)

Düalizm: İkicilik ( Her şey hava ve topraktan oluşmuştur.)

Plüralizm: Çokçuluk

Materyalizm: Madde 

Egzistansiyalizm: İnsanın öznelliğini nesnelliğin üstünde tutan anlayış.

Estetik Haz: Nesneye yönelen kişinin heyecan duyması.

Estetik Yargı: Toplumdan topluma değişebilir. (Güzel, Çirkin..)

Dini Yargı: Doğmatik

Ahlaki Yargı: İyi-kötü eylemlere dayanır.

Determinizm: Belirlenimci yazgıcılık ( Her şey önceden belirlenmiştir.)

İndeterminizm: Belirlenemezci (Mutlak Özgürlük)

Otodeterminizm: Ahlaksal Özerklik 

Liberteryanizm: Özgürlüğü temel alan 

Fatalizm: Kadercilik, Yazgıcılık

Hedonizm: Haz Ahlakı

Egoizm(Bencillik): Kişi daima kendini düşünür.

Anarşizm: Devlet olmadan

Monoteizm: Tek tanrı

Politeizm: Çok tanrı

Deizm: Yaradancılık (Tanrı alemi yaratmış fakat aleme-insana müdahale etmez.)

Panteizm: Tüm yaradancılık

Pananteizm(Diyalektik Teizm): Her şey tanrıdandır ama tanrı evren ile iç içe değildir.

Neopozitivizm: Olaydan başka şeyin bilinmeyeceği

Sosyalizm: Eşitlik

Utilatirizm: Faydacı ahlak

Sivil Toplum: Devlet kurumları dışında hak ve özgürlükleri savunanlar

İktidar: Halkı yönetme gücüne sahip yapı

Meşrutiyet: Halkı yönetme gücüne sahip olanların yasalara göre hareket etmesi

Bürokrasi: Memurların yasalara uygun hiyerarşik olarak hareket etmesi


Herkese başarılar dilerim umarım sınavınız iyi geçer 😉😉💥💥Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski